Skip to content
 • Gratis verzending vanaf € 50,- excl. btw

Allesreiniger Ajax limoen optimal7 1250ml

Productnummer: 1403315
Minimum afname: 1
Prijs per: FLES
€ 4,25 € 5,14 incl. BTW

Op voorraad: 617

Ajax

Omschrijving

 • Lost vuil snel op en maakt alle afwasbare oppervlakken streeploos schoon.
 • Heerlijk frisse limoengeur.
 • Nieuwe formule met 99% ingrediënten van natuurlijke oorsprong.
 • 100% reinigingskracht, werkt tegen alle soorten vuil.
 • Fles gemaakt van 100% gerecycled plastic.
 • Fles en dop zijn 100% recyclebaar.
 • Gevarenaanduiding;
 • H301 Giftig bij inslikken.
 • H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H330 : Dodelijk bij inademing.
 • H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
 • H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.
 • H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • Veiligheidsvoorschrift;
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • EUH208 Bevat GLUTARAL. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Specificaties

Voorraad: 617
Lengte: 68 cm
Breedte: 118 cm
Hoogte: 300 cm
Gewicht: 16270 gr
Volume: 0
Code OEM: 17595132
Code EAN: 8718951595149
Merk: Ajax