Skip to content
 • Gratis verzending vanaf € 50,- excl. btw

Allesreiniger Ajax limoenfris 5l

Productnummer: 1397857
Minimum afname: 2
Prijs per: FLES
€ 13,43 € 16,25 incl. BTW

Op voorraad: 186

Ajax

Omschrijving

 • Lost vuil snel op en maakt alle afwasbare oppervlakken streeploos schoon.
 • Veiligheidsinformatie: veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • Buiten het bereik van kinderen houden.
 • Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk blijven spoelen.
 • Bij aanhoudende oogirritatie een arts raadplegen.
 • Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone en Glutaral kan een allergische reactie veroorzaken.
 • Gevarenaanduiding;
 • H301 Giftig bij inslikken.
 • H302 Schadelijk bij inslikken.
 • H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H330 Dodelijk bij inademing.
 • H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
 • H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.
 • H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • Veiligheidsvoorschrift;
 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • EUH208 Bevat GLUTARAL. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Specificaties

Voorraad: 186
Lengte: 192 cm
Breedte: 138 cm
Hoogte: 287 cm
Gewicht: 10719 gr
Volume: 0
Code OEM: 17265858
Code EAN: 4011200543903
Merk: Ajax