Skip to content
  • Gratis verzending vanaf € 50,- excl. btw

Algemene voorwaarden

Algemeen
1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk contact tussen postenoffice.nl en de koper, ongeacht welke communicatiemiddel wordt gebruikt. 
2. Onder “koper” wordt verstaan iedere bezoeker van de webpagina dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met postenoffice.nl in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. 
3. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Bij eventueel ontbreken van een schriftelijke vastlegging kunnen afwijkingen door partijen met alle middelen rechtens worden bewezen. 
4. Indien ook de koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door postenoffice.nl is ingestemd. 
5. Postenoffice.nl behoudt zich het recht om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en/of aan te vullen. 
6. Door het gebruik van de webpagina van postenoffice.nl en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden, alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de webpagina. 
7. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt van (levering van) producten wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.  

Het aanbod  
1. De artikelen zijn niet op ware grootte afgebeeld en omdat elke monitor verschillende instellingen kent kunnen de weergegeven kleuren van de artikelen afwijken van de werkelijkheid. Tevens kunnen ook de weergegeven kleuren tussen de artikelen onderling verschillen omdat de foto’s door meerdere fotografen gemaakt zijn. De aanbiedingen zijn vrijblijvend en leverbaar zolang de voorraad strekt. 

Prijzen 
1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s (EUR), zijn exclusief omzetbelasting en exclusief verzendkosten. 
2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. 
3. Als op onze prijslijsten of op de orderbevestiging een prijs vermeld staat die incorrect is, behouden wij ons het recht voor alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. De koper kan alsdan de overeenkomst ontbinden door zulks schriftelijk kenbaar te maken en daarbij de geleverde goederen retour te zenden. Wij honoreren dan ook geen aankopen tegen overduidelijke foutieve prijzen. 
2. Volgens de Europese regelgeving is een koop, gesloten via elektronische weg [lees: internet], een rechtsgeldige koopovereenkomst, waarop een betaling dient te volgen. De koopovereenkomst kan slechts worden ontbonden indien de klant binnen 10 dagen na de elektronische opdracht schriftelijk of via e-mail aan verkoper te kennen geeft, de koopovereenkomst te willen ontbinden. 
3. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens onverwijld aan het bedrijf te melden. 
4. Facturen dienen binnen 15 dagen te zijn voldaan. Kosten die voortvloeien uit de incassoprocedure zijn voor uw rekening. 

Verzending 
1. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Postenoffice.nl hanteert een leveringstermijn van 1 tot 2 werkdagen na ontvangst van de bestelling. (als de goederen op voorraad zijn) Hierbij streven wij om 95% van de ontvangen bestellingen binnen 1 werkdag uit te leveren. 
2. Als plaats van levering geldt het adres dat het laatst aan postenoffice.nl kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen. 
3. De maximale levertijd is 30 dagen tenzij anders overeengekomen. Bij het niet na kunnen komen van dit termijn heeft de koper het recht tot ontbinding van de overeenkomst en word het reeds betaalde bedrag binnen 30 dagen gecrediteerd.
4. Bestelling boven de €50,- (m.u.v. PostNL artikelen) zijn verzendkosten vrij. Als de bestelling onder de €50,- is zijn wij genoodzaakt om €5,95 te rekeken.   

Eigendomsvoorbehoud
1. Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de koper over, nadat de koper al hetgeen koper ter zake van enige overeenkomst met postenoffice.nl is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
2. De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten , verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Zichttermijn
1. De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.
2. De koper heeft het recht zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen 5 werkdagen na aflevering van het product in kwestie. 
3. Terugzenden van producten door koper gaat altijd op kosten van koper, tenzij een zending wegens beschadigingen bij aflevering door koper wordt geweigerd. In dat geval zijn de kosten van de retourzending voor de vervoerder.  
4. Indien de koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt postenoffice.nl zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de koper betaalde aankoopbedrag minus de verzendkosten.
5. Geretourneerde artikelen worden alleen gecrediteerd als ze in dezelfde staat door ons worden ontvangen als dat ze door ons zijn verzonden en mits voldoende gefrankeerd. Graag retourzendingen vooraf per e-mail melden. 

Garantie
1. Postenoffice.nl garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
2. het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot garantie. 
3. Postenoffice.nl is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van postenoffice.nl. Postenoffice.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving. 
4. Indien postenoffice.nl, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
5. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: -indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van postenoffice.nl of de fabrikant zijn verricht; - indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt; -indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; -indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.
6. In geval van garantie aanspraak is de koper verplicht het product aan postenoffice.nl te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van het garantie aanspraak te bewerkstelligen. Postenoffice.nl is gerechtigd om het product ter beoordeling dan wel nader onderzoek aan derden te overhandigen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard, verplicht postenoffice.nl zich tot het leveren van een gelijkwaardig product of teruggave van het geld, mits anders overeengekomen.
7. Bij een ongegronde klacht en/of retourzending wordt het product op kosten van de koper geretourneerd. Eventuele kosten door postenoffice.nl gemaakt ter beoordeling van het product zoals onderzoekskosten, administratiekosten of alle andere kosten zullen op de koper verhaald worden, eventueel onder tijdelijke inhouding van het product (retentierecht).
8. alle garantiebepalingen van de fabrikanten van de door ons geleverde artikelen gelden onverkort voor u als afnemer van onze producten. Deze garantie laat uw rechten die hiertoe voortvloeien uit de wet, onverlet.

Klachten
1. Alle klachten met betrekking tot levering , kwaliteit, hoedanigheid van een artikel, of iedere andere klacht, zullen door postenoffice.nl serieus in behandeling worden genomen. Neemt u in dergelijke geval contact met ons op via info@postenoffice.nl. Post&Office zal zo spoedig mogelijk naar een oplossing zoeken. per e-mail wordt u op de hoogte gebracht van de eventuele oplossing van uw klacht. Door ons gemaakte administratieve fouten worden binnen 14 dagen na melding door ons hersteld. 

Overmacht
1. In geval van overmacht is postenoffice.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen. respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. 
2. onder overmacht wordt verstaan elke van haar onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunningen. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de webpagina. 

Intellectueel eigendom
1. De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van het intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de webpagina berusten bij postenoffice.nl haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. 
2. Het is de koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging of gebruik in eigen publicaties waaronder inbegrepen webpagina's met commercieel karakter, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van postenoffice.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om priv? gebruik in relatie tot het product zelf. 
3. De koper mag de merken van postenoffice.nl niet gebruiken anders dan in verband met het product zelf, 
4. De koper stelt postenoffice.nl direct schriftelijk in kennis van enige aansprakelijkstelling of rechtsmaatregel, gebaseerd op de stelling dat het gebruik van de producten door postenoffice.nl inbreuk maakt op enig in Nederland geldend intellectueel eigendomsrecht.

Rechtspositie
1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van postenoffice.nl is het Nederlands recht van toepassing, waarbij geschillen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde Nederlandse rechter. 

privacy
1. De door u verstrekte persoonlijke gegevens voor betaling en bezorging zijn strikt vertrouwelijk en stellen ons in staat de betaling te regelen en de artikelen bij u te bezorgen. We stellen de aan ons te beschikking gestelde gegeven NIET aan derden beschikbaar.